Guziki

Opłaty

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty z dniem 1 września 2013 wchodzi w życie nowa stawka opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 13-tej. Zostaje ona obniżona z 3 zł na 1 zł!

Powyższe wynika z:

 • uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2013r.poz.827), która wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

Numery kont bankowych:

 • Nr Konta za ŻYWIENIE: 75 10301508 0000 0005 50531046
 • Nr Konta za OPŁATĘ za pobyt dziecka w przedszkolu: 72 10301508 0000 0005 50531003
 • Nr konta na fundusz RADY RODZICÓW: 51 2030 0045 1110 0000 0254 2430

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są na podstawie:

 1. uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 2. ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2013r.poz.827), która wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

Nowa uchwała wprowadza następujące zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych:

 1. w godzinach 8.00 - 13.00 przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (5 godzin dziennie)
 2. za pozostałe godziny zajęć przedszkolnych, ze względu na rodzaj świadczeń , ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę - 1,00 zł.
 3. miesięczna opłata, wyliczona jest jako iloczyn stawki opłaty i liczby godzin świadczeń udzielnych dziecku w danym miesiącu, ustalana jest na podstawie pisemnej deklaracji rodziców(prawnych opiekunów) określającej godziny pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu tygodnia oraz karty ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

ZARZĄDZENIE NR 4 /2013 Dyrektora Przedszkola nr 129 Raj na Skarpie

w Warszawie z dnia 25.08.2013r. w sprawie opłat i wysokości stawki żywieniowej na rok szkolny 2013 /2014 w Przedszkolu nr 129 Raj na Skarpie

Na podstawie:

 • uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Przedszkola Nr 129 Raj na Skarpie od 1 września 2013 r na cały rok szkolny 2013/2014 opłatę za czas pobytu dziecka przeznaczony ponad czas na realizację podstawy programowej w wysokości 1 PLN za każdą godzinę począwszy od godziny 13.00

§ 2

Całodzienna stawka żywieniowa od dziecka wynosi w roku szkolnym 2013/2014 - 8 PLN za trzy posiłki.

§ 3

Opłat rodzice mogą dokonywać na podane konta bankowe lub wpłacać na terenie przedszkola kierownikowi gospodarczemu w wyznaczone dni w miesiącu, najpóźniej do 5-go każdego miesiąca.

§ 4

W wyjątkowo trudnych sytuacjach rodzice mogą ubiegać się o obniżenie lub zwolnienie z opłat po złożeniu odpowiednich dokumentów do dyrektora Przedszkola.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.09.2013 roku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

14-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 338