Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art, 14 ustawy z dnia 07 września 1991 roku - ustawy o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 109, póz. 1161) ze zm. wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, póz. 458 ) z póz. zmianami.

Przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci które od początku roku szkolnego, w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 5 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku na podstawie art. 6 powołanej wyżej ustawy. Przedszkole Nr 129 Raj na Skarpie w Warszawie jest przedszkolem publicznym gdyż dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje; prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego; pełni funkcję wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą;

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa: arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Statut Przedszkola

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-12-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-11-2013 - Edycja treści.

14-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 376